Algemene voorwaarden - High-clean.com
  • Professionele kwaliteit voor de laagste prijs
  • De meest stabiele in de markt
  • 2 jaar garantie
  • De echte originele telescoopsteel

Let op: Helaas worden wij momenteel weer geconfronteerd met Aziatische namaak artikelen. Alleen bij ons koopt u ORIGINELE High-clean telescoopstelen. Klik hier voor meer info.

Algemene voorwaarden

Disclaimer

Alle afbeeldingen en teksten op www.high-clean.com zijn eigendom van High-clean.com BV. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van High-clean.com BV.
Voor alle productafbeeldingen van telescoopstelen is een 3K Full Carbon telescoopsteel gebruikt van 9,0mtr lang. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Artikel 1.  Geldigheid van deze voorwaarden

1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door High-clean.com, gevestigd te Zeewolde.
1-2 Bijzondere van de voorwaarden van High-clean.com afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2. Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden

2-1 High-clean.com aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
2-2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van High-clean.com onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.
2-3 Algemene voorwaarden worden slechts door High-clean.com aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 3. Aanbiedingen

3-1 Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf of magazijn van High-clean.com , exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele emballage.
3-2 Gegevens in drukwerken verstrekt door High-clean.com zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht, zij binden High-clean.com niet.

Artikel 4. Afspraken

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van High-clean.com binden hem niet, voor zover ze door High-clean.com niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 5. Overeenkomst

5-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen, wordt eerst bindend voor High-clean.com door zijn bevestiging.
5-2 Elke met High-clean.com aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat High-clean.com zo nodig informatie betreffende hem opvraagt.
5-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door High-clean.com bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

Artikel 6. Prijzen

6-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.
6-2 Prijslijsten en reclame materialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden High-clean.com niet.
6-3 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Indien zulks geschiedt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.
6-4 Indien de prijsfluctuaties meer dan 2% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

Artikel 7. Gedeeltelijke levering

Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel.

Artikel 8. Emballage

Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage is ter beoordeling van High-clean.com.

Artikel 9. Aanbetaling

High-clean.com is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van High-clean.com de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijk rente over het door hem vooruit betaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel 10. Leveringstermijnen

10-1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever High-clean.com schriftelijk in gebreke te stellen.
10-2 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor High- clean.com zijn de goederen te leveren.
10-3 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 11. Vervoer

De verzending geschiedt op de wijze als door High-clean.com aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel 12. Meer- en minderwerk

12-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
12-2 Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.
12-3 Door High-clean.com te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 13. Wijziging van de opdracht

13-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
13-2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan High-clean.com ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
13-3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door High-clean.com buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 14. Annuleren

14-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door High-clean.com reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens High-clean.com gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan High-clean.com als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht High-clean.com te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en /of weigering van de goederen.
14-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt High-clean.com zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15. Reclame

15-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, High-clean.com terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering High-clean.com wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
15-2 High-clean.com dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
15-3 Indien de reclame naar het oordeel van High-clean.com juist is, zal hij hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

Artikel 16. Garantie

16-1 Gedurende periode van 2 jaar na levering verleent High-clean.com aan de opdrachtgever schriftelijk garantie voor materiaal- en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan (uitzondering: zeepdispenser, hiervoor geldt een garantietermijn van zes maanden). High-clean.com zijn garantie geldt niet indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, van andere oorzaken dan van materiaal- en fabricagefouten of indien High- clean.com na overleg met de opdrachtgever gebruikt materiaal of gebruikte goederen levert.
16-2 Voor alle goederen en materialen die High-clean.com niet zelf vervaardigd verleend hij nooit meer garantie dan door zijn leverancier aan hem wordt gegeven. Garantie wordt slechts verstrekt op geleverde materialen, doch niet op loon of uren, deze worden in rekening gebracht.
16-3 Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek- resp. importeurs- of groothandel garantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Artikel 17. Retentierecht

Wanneer High-clean.com goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft ter uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. High- clean.com heeft dit retentierecht eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de opdrachtgever nog betalingen verschuldigd is.

Artikel 18. Aansprakelijkheid

18-1 High-clean.com is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van: a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven; b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld; c. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken; d. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik; e. Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht; f. Enige andere van buiten aankomende oorzaak.
18-2 High-clean.com is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld van High-clean.com of van hen, die door High-clean.com te werk zijn gesteld.
18-3 High-clean.com zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

Artikel 19. Overmacht

19-1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar High-clean.com of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van High-clean.com, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van High- clean.com, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor High-clean.com overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
19-2 High-clean.com is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 20. Eigendomsvoorbehoud

20-1 Zolang High-clean.com geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van High-clean.com.
20-2 High-clean.com heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
20-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 21. Wanprestatie en ontbinding

21-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
21-2 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal High-clean.com ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichting uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.
21-3 De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft High-clean.com eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surséance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die High-clean.com op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 22. Betaling

22-1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 14 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 22-2 High-clean.com is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
22-3 High-clean.com is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau. 22-4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 35,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat High-clean.com zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 23. Toepasselijk recht

Op alle door High-clean.com gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 24. Geschillen

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van High-clean.com , indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

Artikel 25. Klachten

We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@www.high-clean.com. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op ODR platform. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Artikel 26. Retourneren

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product ongebruikt retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Raadpleeg de website van uw vervoerder voor de exacte kosten. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en – indien redelijkerwijze mogelijk –verpakking aan High-clean.com geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@high-clean.com. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is. U kunt het product retourneren aan High-clean.com, Tweespan 41, 3897 AG te Zeewolde onder vermelding: “retour High-clean.com”.

Wilt u als klant het product retourneren dan hebben wij als webwinkelier 14 dagen de tijd om het aankoopbedrag terug te storten. Deze termijn is sinds 13 juni 2014 verplicht voor alle webwinkels. Deze 14 dagen termijn gaat in op de dag dat u heeft aangegeven te willen retourneren, dus niet de dag dat wij het product terug ontvangen. Wel mogen wij met terugbetaling wachten tot het product daadwerkelijk bij ons terug is.

Winkelwagen

×

Je winkelwagen is leeg

De waardering van www.high-clean.com bij WebwinkelKeur Reviews is 9.4/10 gebaseerd op 9749 reviews.